Energy and Water Management

ในปี 2562 โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม มีการบริหารจัดการไฟฟ้า น้ำ การขนส่งฯลฯ โดยการใช้พลังงานงานจากธรรมชาติ และการดำเนินกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 • ปรับปรุง และออกแบบระบบไฟฟ้า ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน LED ทั้งหมด
 • ปรับปรุงอาคารให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
 • ออกแบบระบบเปิดปิดด้วยสวิทซ์อัตโนมัติ และออกแบบตำแหน่งที่ตั้งสวิทซ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้อาคารในการเปิด และปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
การจัดการพลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้คำนึงถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

 • จัดให้มีการปรับปรุงระบบการบรรทุกใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักการบรรทุกได้เพิ่ม โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • คิดค้นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่าเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการใช้ A-Frame และ Rack ในการส่งสินค้า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุก และยังลดปริมาณการใช้ไม้หมอน ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
การบริหารการจัดการฝุ่นละอองภายในโรงงาน

ในปี 2562 ทางโรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม จึงได้มุ่งที่จะทำการลดผลกระทบ และควบคุมการบริหารจัดการฝุ่นละอองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี

 • ควบคุมฝุ่นละอองจากการผสมคอนกรีต โดยใช้ระบบสเปรย์ละอองน้ำในขณะทำงาน
 • ค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศตามกฎหมาย
  • ค่า TSP ≤ 0.33
  • PM-10 ≤ 0.12
  • PM-2.5 ≤ 0.05
การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยได้มีการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้

 • การเลือก และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ทั้งกรมทรัพยากรธรณีวิทยา เทศบาล และอำเภอ เพื่อลดความเสี่ยงจากประเด็นการใช้น้ำ
 • ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้อยลง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนการทำความสะอาดในกระบวนการผลิต