Excellent CG Scoring

  • ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) หรือ CGR เป็นประจำทุกปี เพื่อทำสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CGR ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับคะแนน 95 จาก 100 คะแนนเต็ม

AGM Checklist

  • ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai investors Association; TIA) ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Checklist) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Sustainability Disclosure Recognition

  • ประเภทรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition 2020” บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 ในประเภท Sustainability Disclosure Recognition โดยรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้านESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  • เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Sustainability Disclosure Community (SDC)” ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ สามารถใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกัน รักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
  • เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์