การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ มีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (2) ธุรกิจรับก่อสร้างบ้าน และ (3) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรั้วสำเร็จรูป ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และบริหารงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากบ้าน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) จึงมีการขยายการลงทุนทำธุรกิจอาคารจอดรถ และโรงแรม ซึ่งปัจจุบันอาคารจอดรถเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 อาคาร และโรงแรมอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง โดยรายได้และผลการดำเนินงานยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นหลัก

จำนวนพนักงานที่เข้าใหม่ จำแนกตามระดับ และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จำนวนเงินปี 2563 (ล้านบาท)
รายได้ 2,468
ต้นทุนการดำเนินงาน (1,699)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 11.66
เงินที่ชำระแก่เจ้าของเงินทุน (43.87)
เงินที่ชำระแก่รัฐ 115.88

หมายเหตุ เงินที่ชำระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 21.45 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 77.10 ล้านบาท ภาษีป้ายโรงเรือนและที่ดิน 1.82 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอน 15.51 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2563

บริษัทมีรายได้รวม 2,468 ล้านบาท เทียบกับ 2,707 ล้านบาทของปี 2562 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 9 จากปีก่อน อย่างไรก็ดี รายได้ในแต่ละส่วนงานมีอัตราการลดที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • รายได้จากการขายสินค้าจำนวน 22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรก่อนภาษี 43 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักเป็นผลมาจากผลการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน

โดยในปี 2563 บริษัทชำระภาษีเงินได้แก่รัฐทั้งสิ้น 86 ล้านบาท และอัตราภาษีที่จ่ายจริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 199 เนื่องจากฐานรายได้ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ผลประกอบการปี 2563

โครงการเนอวานา บียอนด์ แอดยู พาร์ค บางนา

  • มูลค่าโครงการ 1,030 ล้านบาท
  • ผลิตภัณฑ์ บ้านเดี่ยว 3 ชั้น จำนวน 35 หลัง
  • ระดับราคา 19-40 ล้านบาท

โครงการเนอวานา อิลิเม้นท์ บางนา

  • มูลค่าโครงการ 2,038 ล้านบาท
  • ผลิตภัณฑ์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 172 หลัง
  • ระดับราคา 8-15 ล้านบาท