การสร้างความพึงพอใจและให้ความใส่ใจในลูกค้าเสมอมา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย มาตรฐานสินค้าต่างๆ อย่างครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Process) ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืนในการทำธุรกิจ (Sustainable Growth) และการเติบโตที่ต่อเนื่องมั่นคง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จนเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ายอมรับ

นอกจากนี้ยังมีการรับนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร นำมาประยุกต์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาสินค้าให้เป็น Partnership ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่หัวใจสำคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า บริษัทฯ จึงเน้นการ “ใส่ใจลูกค้า” มาโดยตลอด เน้นการสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าร่วมกันให้กับสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทำให้องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

การพัฒนากระบวนการทำงาน 3 ด้าน

1. NVD Process

 • นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete ที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างบ้าน
 • นวัตกรรมการจัดการใน Supply Chain Management ที่เป็นกระบวนการตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน เพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2. NVD Service

 • Contact Center 1787 การรับข้อร้องเรียนต่างๆ และพัฒนาการให้บริการซ่อมแซม งานนัดตรวจสอบ ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน
 • บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่าน www.nirvanadaii.com มีบริการในลักษณะ Online
 • การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า CRM
 • การให้ความรู้และแนะนำการบริหารจัดการนิติบุคคล รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. NVD Products

 • ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน และตรงใจลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม เช่น สุขภัณฑ์ Design พร้อมตู้เก็บของ บันไดสำเร็จรูป วงกบประตูหน้าต่างสำเร็จรูป
 • การยกระดับการออกแบบสู่ Timeless Design จึงเกิดขึ้นในบ้านเนอวานา ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมที่ใช้วัสดุและเทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้าง เช่น นวัตกรรมสีทาภายนอก Self-Cleaning เพื่อปกป้องให้บ้านมีความสวยงามคงทนโดยไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยในระยะยาว กระจก Low-E ช่วยให้บ้านเย็น และการออกแบบฟังก์ชันใช้สอยที่มีความยืดหยุ่นพอดีกับไลฟ์สไตล์และจังหวะชีวิตของคนในแต่ละช่วงวัย
 • จัดโครงการ NVD Design for Sustainable มีการประกวดผลงานของนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมใรมหาวิทยาลัยชั้นำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเสนอแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ แนวสูง เพื่อนำแนวคิดในรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ มาต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นกุญแจขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรม และรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ๆ การบริหารนวัตกรรมอย่างเป็นระบบจะมีส่วนในการสร้างประโยชน์ ดังนี้ การเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้และกำไรจากนวัตกรรม การนำไปสู่ความคิดใหม่ๆ และการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขององค์กรช่วยในการคาดการณ์มูลค่า จากความเข้าใจที่ดีในด้านความต้องการและความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ในอนาคต ช่วยค้นหาและลดความเสี่ยง กระตุ้นให้เกิดการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ขององค์กร สร้างมูลค่าจากความร่วมมือกับคู่ค้าด้านนวัตกรรม กระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำสำหรับนวัตกรรมและกลยุทธ์ มีการวางแผนสำหรับความสำเร็จทางนวัตกรรม มีปัจจัยส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรม การประเมินการปฏิบัติทางด้านระบบการจัดการนวัตกรรม และการปรับปรุงระบบการจัดการนวัตกรรม

Well-Being Living ความใส่ใจสุขภาพและการอยู่อาศัย

 1. Cross Ventilation อากาศ สิ่งที่มองไม่เห็นแต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกัน อากาศก็ยังทำร้ายคุณได้เช่นกัน ภัยร้ายในอากาศมักพบได้บ่อยในสถานที่ปิดซึ่งอากาศไม่ถ่ายเท ไม่ว่าจะเป็นการสะสมของฝุ่น เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ รวมไปถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่สูงเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัว คลื่นไส้ และเป็นอันตรายต่อระบบประสาทได้ บ้านเนอวานา จึงไม่เพียงแค่เจาะช่องเปิด ช่องระบายอากาศรอบด้านเท่านั้น ยังเน้นการออกแบบ Cross Ventilation หรือการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยศึกษาทิศทางลมประจำท้องถิ่นผ่านพื้นที่ต่างๆ ด้วยการเจาะช่องเปิดให้อยู่ในตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมในแต่ละจุด และใช้ประโยชน์จาก Mass & Void ในการช่วยควบคุมทิศทางของการไหลเวียนอากาศอีกด้วย จึงช่วยกำจัดมลพิษ ความร้อน ความชื้น เชื้อโรค หรือกลิ่นรบกวน ออกจากตัวบ้าน และรับเอาอากาศบริสุทธิ์มาแทนที่ผ่านช่องเปิดได้อย่างดี
 2. Air Control System ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ ตัวช่วยในการควบคุมและปรับสภาพอากาศภายในบ้าน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และตัวช่วยในการระบายอากาศอื่นๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยทั้งมลภาวะ ฝุ่น PM2.5 รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ Climate Change ที่ทำให้เมืองร้อนอย่างประเทศไทย ยิ่งร้อนขึ้นไปอีก ในบ้านของเนอวานา จึงมาพร้อม Air Control & Ventilation System ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่นละอองภูมิแพ้ในบ้านและมีระบบหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีออกไปด้านนอก
 3. Water Filter System “น้ำคือชีวิต” เพราะคนเราไม่อาจอยู่ได้หากปราศจากน้ำดื่มน้ำใช้ ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ การได้จิบน้ำสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ไม่เพียงช่วยดับกระหายคลายร้อนเท่านั้น ยังช่วยป้องกันโรคภัยจากการขาดน้ำได้อีกด้วย แม้ว่าน้ำประปานครหลวงจะผ่านเกณฑ์คุณภาพ แต่การกรองน้ำก่อนนำไปบริโภค จะช่วยกรองสิ่งสกปรก โลหะหนักปนเปื้อน รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้หมดจดยิ่งขึ้น โครงการบ้านเนอวานา จึงวางระบบกรองน้ำประปาก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
 4. Natural Light แสงเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์มากกว่าตาเห็น แสงธรรมชาติที่ทั่วถึง ไม่เพียงช่วยให้ชีวิตประจำวันสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุภายในบ้านเท่านั้น จากการวิจัยยังพบว่า ห้องที่ได้รับแสงธรรมชาติทั่วถึง มีปริมาณแบคทีเรีย เชื้อโรค รวมไปถึงฝุ่นละอองสะสมน้อยกว่าห้องที่ไม่มีแสงสว่างอีกด้วย โครงการบ้านเนอวานา ให้ความสำคัญกับแสงธรรมชาติอย่างมาก จึงออกแบบให้ทุกห้อง ทุกพื้นที่ มีการเจาะช่องเปิดรอบด้าน จึงไร้มุมอับที่แสงเข้าไม่ถึง เพิ่มความโปร่งโล่งให้แก่พื้นที่ อีกทั้งยังทำหน้าที่เชื่อมโยงธรรมชาติภายนอก เปิดรับสัมผัสธรรมชาติ ทั้งแสงสว่าง สายลม และวิวสวน เข้าสู่ภายในบ้าน เติมเต็มบรรยากาศอบอุ่นโปร่งสบาย สไตล์ Natural Modern อีกด้วย

Universal Design การออกแบบเพื่อส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าแต่ละบุคคลล้วนมีความต้องการแตกต่างกันไป ตามเจนเนอเรชั่น ตามความชอบ ตามบทบาทหน้าที่ รวมไปถึงตามข้อจำกัดของร่างกาย เนอวานาจึงนำหลักการที่เรียกว่า Universal Design มาใช้ หรือการออกแบบพื้นที่เพื่อส่วนรวม โดยให้ทุกคนใช้งาน เข้าถึง และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการสร้างสรรค์บ้านยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยผ่านการจัดสรรฟังก์ชั่นให้พอดีกับรูปแบบชีวิตของทุกคน

เดิมที Universal Design เป็นแนวคิดการออกแบบที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายได้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนทั่วไป ในลักษณะการออกแบบที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง (The Barrier-Free Design) หรือการออกแบบที่สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility Design) ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งของต่างๆ และยังได้รับการส่งเสริมจากองค์การสหประชาชาติให้ Universal Design เป็นการออกแบบสากลที่มุ่งตอบสนองการใช้งานของคน “ทุกกลุ่ม” ในสังคม ไม่จำกัดแค่บุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุอีกต่อไป แต่คือคนทุกเพศทุกวัยต้องได้รับประโยชน์จากงานดีไซน์นั้นๆ อย่างเต็มที่เท่าเทียมกัน

นอกจากพื้นที่สาธารณะในสังคมแล้ว บทบาทของ Universal Design ยังมีส่วนสำคัญต่อการออกแบบบ้านยุคใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหลากหลายเช่นกัน ถึงแม้จะมีสมาชิกในครอบครัวเพียงไม่กี่คนก็ตาม แต่ทุกคนล้วนมีแง่มุมชีวิตแตกต่าง มีความต้องการที่เฉพาะตัว โดยเฉพาะโครงการบ้านเนอวานา ที่มุ่งออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์อยู่อาศัยที่ลงตัว จึงได้นำแนวคิด Universal Design มาเป็นเครื่องมือทางสถาปัตยกรรมในการดีไซน์ทุกพื้นที่ของบ้านให้เป็น Exclusive Space ที่มีความพิเศษในการรองรับความต้องการที่แท้จริงท่ามกลางความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกทุกคน

เนอวานาเตรียมตั้งแต่การเลือกวัสดุ สี พื้นผิว และขนาดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่สบายที่สุด และยังคำนึงร่วมกับ User Experience ที่ต้องพอดีกับคนแต่ละช่วงวัย ยกตัวอย่างการออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุที่อยู่ชั้นล่าง มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่แค่ฟังก์ชั่นทั่วไป แต่เป็นความใส่ใจรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีกว่า เช่น ไม่มีธรณีประตูที่อาจเดินสะดุดได้ง่ายสำหรับผู้ใหญ่ ใช้ประตูหน้าต่างบานเลื่อนคุณภาพสูงที่ง่ายต่อการเปิด และมีขนาดกว้างเพียงพอสำหรับวีลแชร์ ช่องแสงเปิดกว้างเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน การกำหนดตำแหน่งห้องนอนให้มองเห็นสวนสวยช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาให้มีชีวิตชีวา แม้ในวันที่กายไม่สบายแต่ใจยังคงปลอดโปร่งได้ และอยู่ใกล้กับห้องรับประทานอาหารซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอุปกรณ์หรือ Fitting ต่างๆ ในระดับที่ทุกคนเข้าถึงง่าย ใช้ได้อย่างสบายไม่ว่าสรีระแบบไหนซึ่งตรงกับหลักการ Universal Design เช่น กำหนดความกว้างและความสูงของขั้นบันไดให้วางเท้าได้สบาย ก้าวขึ้นลงไม่เมื่อย สร้างเพดาน Double Volume ใน Public Area เพื่อลดความอึดอัดแม้ต้องใช้พื้นที่พร้อมกันหลายๆ คน ใช้ Fitting รางเลื่อนประตูแบบเสมอพื้นทำให้การสัญจรด้วยเท้าหรือรถเข็นเกิดความราบรื่นตลอดทาง เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการอยู่อาศัย และทำให้ทุกที่ของบ้านคือ Exclusive Space ที่ออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

การออกแบบใช้ชีวิต 3GENS

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าคนนิยมแยกตัวออกมาสร้างตัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ครอบครัวมีความอบอุ่น มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด รวมถึงสามารถฝากลูกๆ ให้ท่านดูแลในยามที่ไปทำงานหรือธุระได้ ซึ่งการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นั้น มักจะเป็นการอยู่ด้วยกันของคน 3GENS โดยมีโอกาสที่จะอยู่รวมกัน 2 แบบ คือ Baby Boomers Gen X Gen Z จะเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุวัยเกษียณ พ่อ แม่ จะอายุช่วง 40-50 ปี และมีลูกอายุไม่เกิน 20 ปี Baby Boomers Gen X Gen Z จะเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุวัยเกษียณ พ่อแม่ จะอายุช่วง 40-50 ปี และมีลูกอายุไม่เกิน 20 ปี Baby Boomers Gen X Gen Z จะเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุวัยเกษียณ พ่อ แม่ จะอายุช่วง 30 – 40 ปี และมีลูกอายุไม่เกิน 20 ปีซึ่งการเลือกสรรบ้านที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหลายช่วงวัยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงในการเลือกบ้านลำดับแรกๆ นอกจากเรื่องฟังก์ชั่นภายในบ้าน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทาง

บ้านเนอวานามีการออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านรองรับกับความต้องการของทุกคน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ออกแบบให้ห้องนอนอยู่บริเวณชั้นล่าง สามารถเข้าถึงได้สะดวก และยังอยู่บริเวณด้านในของบ้านติดกับพิ้นที่สวนด้านนอก ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเงียบ สงบ และยังสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นภายในบ้านได้สะดวก กลุ่มพ่อ แม่ ห้องนอนมีขนาดใหญ่ และมีช่องเปิดที่ติดกับพื้นที่โซนนั่งเล่น ทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน และบริเวณชั้น 3 ที่เป็นชั้นของห้องนอนลูกๆ ยังมีพื้นที่พักผ่อนบริเวณตรงกลางชั้น ทำให้เกิดการพบปะของสมาชิกในชั้นนั้น หรืออาจปรับเปลี่ยนการใช้สอยเป็นพื้นที่ทำงาน หรือห้องสมุด ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น สระว่ายน้ำ พื้นที่นั่งเล่น โซนทานอาหารก็มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้

Above and BEYOND การคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่เหนือกว่า

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างด้วยการใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมาตรฐานที่เหนือกว่า ดังนี้

 • ระบบหลังคา Asphalt Shingles เกรดพรีเมียมที่มีความทนทานสูง แต่มาพร้อมน้ำหนักที่เบากว่ามาก จึงลดภาระให้แก่โครงสร้าง อีกทั้งยังดูดซับแรงกระแทก ลดปัญหาการแตกหัก และลดปัญหาเสียงฝนตกกระทบรบกวนได้อย่างดี ที่สำคัญ หลังคา Asphalt Shingles นี้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลังคาชนิดอื่น ไม่สะสมความร้อน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนตามธรรมชาติ (Passive Ventilation) จึงช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอีกด้วย สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย
 • การเลือกใช้ Prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นชนิดคอนกรีตที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความทนทานสูง อาทิ อาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างรถไฟฟ้า หรือสะพานคอนกรีต อีกทั้งยังผ่านการผลิตด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ที่ผ่านประสบการณ์ในการสร้างบ้านในพื้นที่ที่เผชิญสภาวะแวดล้อมรุนแรงทั้งแผ่นดินไหวหรือพายุขนาดใหญ่ การคำนวณในการออกแบบจึงแม่นยำทุกจุด นอกจากนี้ ยังมองความงามที่เรียบเนียน ไร้รอยตำหนิจากคุณภาพแรงงานฝีมืออีกด้วย
 • ประตูบ้านและกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM อีกหนึ่งมาตรฐานจากญี่ปุ่นที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาเพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด ด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมการฟีเจอร์ที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากการดีไซน์ที่ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตัวระบายน้ำที่กรอบล่าง ป้องกันน้ำล้นเข้าสู่ตัวบ้าน ระบบล็อกมอบความอุ่นใจถึง 3 ชั้น ป้องกันการล็อกไม่สนิท ป้องกันการงัดจากฝั่งนอกบ้าน และระบบล็อกเสริม นอกจากนี้ยังสามารถต้านทานแรงลม ป้องกันอากาศรั่วไหล และป้องกันเสียงเข้าได้อีกด้วย
 • Low Emission Glass นวัตกรรมกระจกไฮเอนด์ที่เลือกใช้เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัวบ้าน ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด Low-E Glass มีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ำ มีการพัฒนาคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เกินกว่าครึ่ง ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ในขณะเดียวกันก็เก็บกักความเย็นภายในไม่ให้ไหลออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องติดฟิล์มหรือย้อมสีใดๆ Low-E Glass จึงยอมให้แสงผ่านเข้าบ้านสูงสุดถึง 98% บ้านจึงสว่าง โปร่งโล่งด้วยแสงธรรมชาติ นำวิวสวนสวยเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างชัดเจนและเต็มตา
 • การเลือกวัสดุปูพื้นสำหรับบ้าน Nirvana BEYOND ไม่เพียงแค่วัสดุเกรดพรีเมียม ที่มอบความพึงพอใจด้านความงามเท่านั้น แต่ยังพิถีพิถันในการเลือกสรรพื้นผิวของวัสดุให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ อย่างลื่นไหล ทั้งระหว่างภายนอกสู่ภายในและฟังก์ชั่นสู่ฟังก์ชั่น เช่น พื้นไม้สัก ที่มาพร้อมเสน่ห์ความงามจากลวดลายและสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ เนื้อไม้ที่แน่น แข็งปานกลาง ยังมอบสัมผัสเนียนละเอียด สามารถนั่งเล่นหรือนอนเล่นได้โดยไร้ปัญหาการกดทับ ในขณะที่พื้นบันไดเลือกใช้วัสดุพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่ยังความสวยงามจากเฉดสีของไม้ธรรมชาติต่อเนื่องกับพื้นปาเก้ต์ไม้สักอย่างกลมกลืน
 • Motion Sensor System ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านเนอวานา ทำให้เกิดความสะดวกสบายหลายอย่างต่อการอยู่อาศัย ไฟอัตโนมัติที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องคลำหาสวิตซ์ไฟเมื่อถึงบ้านยามวิกาล
 • Security CCTV– กล้อง CCTV ในบริเวณบ้าน ยกระดับความอุ่นใจและปลอดภัยให้อีกขั้น แม้จะมีความปลอดภัยจากระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการอย่างดีเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้วก็ตามครับ
 • EV Charger Support– ตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับนโยบายของกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบัน ด้วยการใส่ Plug in ภายนอกบ้านบริเวณที่จอดรถ พร้อมตอบสนองให้กับผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกรูปแบบ.

Prestressed concrete ในการออกแบบของ Nirvana

Prestressed concrete หรือคอนกรีตอัดแรงนับเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิม ๆ ในงานสถาปัตยกรรม เมื่อนำมาบวกกับความเชี่ยวชาญ ความรู้ในเทคโนโลยีชั้นสูง นวัตกรรม และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น โครงการของเนอวานาจึงสามารถปรับเปลี่ยนการดีไซน์บ้านแบบเดิม ๆ ที่ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างเสาและคานภายใน สวยงามด้วยรูปลักษณ์โปร่งโล่งตามแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอย่างแท้จริง

จากปัจจัยด้านความแข็งแรงที่เหนือกว่าของ Prestressed concrete ส่งผลบวกต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการบ้านเนอวนา ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบการก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Conventional System) ที่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างเสาและคานในการรับน้ำหนัก หมายความว่ายิ่งพื้นที่ขนาดใหญ่หรือมีความสูงมาก ยิ่งจำเป็นต้องมีเสาและคานไซส์ใหญ่หรือจำนวนมากตามไปด้วย งานออกแบบที่ตามมาจึงได้พื้นที่ใช้สอยน้อย โครงสร้างดูหนักไม่โปร่งเบา มีเหลี่ยมมุมจากเสาและคานทำให้ตกแต่งภายในได้ยากและบางครั้งกลายเป็นมุมอับที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ผิดกับการใช้ Prestressed concrete ที่มีความแข็งแรง

ทนทานในตัวเอง โดยเฉพาะพื้นและผนังสำเร็จรูปจะช่วยทำหน้าที่รับน้ำหนักไปพร้อมกับเสาและคาน สิ่งที่ตามมาคือนักออกแบบสามารถลดปริมาณเสาและคานให้เหลือน้อยที่สุดได้ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในภายนอก ขยายปริมาตรของสเปซในแนวสูง และบวกกับแนวความคิดแบบญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่าจึงทำให้บ้าน Nirvana ทุกหลังมีฟังก์ชั่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นการดีไซน์ การบิดองศา Facade ของ Nirvana BEYOND New Series ทำให้รูปลักษณ์ของบ้านเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มาพร้อมกับ Conceptual Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอันรื่นรมย์ โครงสร้างแบบ Floating Mass ที่เหมือนมีพื้นที่บางส่วนลอยอยู่กลางอากาศ การกำหนดช่องเปิด-ผนังปิดของ Mass & Void ที่ส่งผลดีต่อแสง เงา การถ่ายเทอากาศ และความเป็นส่วนตัว รวมถึงการใช้ผนัง Double Insulation โดยชั้นนอกเป็นผนัง Prestressed หนาถึง 15 เซนติเมตรเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนชั้นดี ตรงกลางเว้นช่องว่างสำหรับงานเดินระบบ และผนังชั้นในเป็น Insulator ที่ช่วยกันเสียงและความร้อน และยังใช้งานคู่กับกระจก Low E จึงทำให้บ้านเย็นสบาย ไร้เสียงรบกวนจากภายนอก

Prestressed concrete ที่ได้คุณภาพยังช่วยในงานก่อสร้าง บ้านเนี้ยบด้วยเหลี่ยมมุมที่คมชัดบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ผนังเรียบเนียนช่วยให้งานทาสีหรือติดวอลเปเปอร์เรียบร้อยสวยงาม ตัวไซต์งานเองก็มีมลภาวะจากฝุ่นและเสียงในขณะการก่อสร้างน้อย ที่สำคัญคือโครงการ Nirvana สามารถสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบได้ทันตามกำหนดที่ให้ไว้กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างด้วยการใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมาตรฐานที่เหนือกว่า ดังนี้

 • ระบบหลังคา Asphalt Shingles เกรดพรีเมียมที่มีความทนทานสูง แต่มาพร้อมน้ำหนักที่เบากว่ามาก จึงลดภาระให้แก่โครงสร้าง อีกทั้งยังดูดซับแรงกระแทก ลดปัญหาการแตกหัก และลดปัญหาเสียงฝนตกกระทบรบกวนได้อย่างดี ที่สำคัญ หลังคา Asphalt Shingles นี้ ปัจจุบันได้มีการ พัฒนาให้มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลังคาชนิดอื่น ไม่สะสมความร้อน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนตามธรรมชาติ (Passive Ventilation) จึงช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอีกด้วย สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ อีกด้วย
 • การเลือกใช้ Prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นชนิดคอนกรีตที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความทนทานสูง อาทิ อาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างรถไฟฟ้า หรือสะพานคอนกรีต อีกทั้งยังผ่านการผลิตด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ที่ผ่านประสบการณ์ ในการ สร้างบ้านในพื้นที่ที่เผชิญสภาวะแวดล้อมรุนแรงทั้งแผ่นดินไหวหรือพายุขนาดใหญ่ การคำนวณในการออกแบบจึงแม่นยำทุกจุด นอกจากนี้ ยังมองความงามที่เรียบเนียน ไร้รอยตำหนิจากคุณภาพแรงงานฝีมืออีกด้วย
 • ประตูบ้านและกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM อีกหนึ่งมาตรฐานจากญี่ปุ่นที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาเพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี ที่สุดด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมการฟีเจอร์ที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากการดีไซน์ที่ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตัวระบายน้ำที่กรอบล่าง ป้องกัน น้ำล้นเข้าสู่ตัวบ้าน ระบบล็อกมอบความอุ่นใจถึง 3 ชั้น ป้องกันการล็อกไม่สนิท ป้องกันการงัดจากฝั่งนอกบ้าน และระบบล็อกเสริม นอกจากนี้ยังสามารถต้านทานแรงลม ป้องกันอากาศรั่วไหล และป้องกันเสียงเข้าได้อีกด้วย
 • Low Emission Glass นวัตกรรมกระจกไฮเอนด์ที่เลือกใช้เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัวบ้าน ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อประสบการณ์การ อยู่อาศัยที่ดีที่สุด Low-E Glass มีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ำ มีการพัฒนาคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เกินกว่าครึ่ง ป้องกัน ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ในขณะเดียวกันก็เก็บกักความเย็นภายในไม่ให้ไหลออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องติดฟิล์มหรือย้อมสีใดๆ Low-E Glass จึงยอมให้แสงผ่านเข้าบ้านสูงสุดถึง 98% บ้านจึงสว่าง โปร่งโล่งด้วยแสงธรรมชาติ นำวิวสวนสวยเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างชัดเจนและเต็มตา
 • การเลือกวัสดุปูพื้นสำหรับบ้าน Nirvana BEYOND ไม่เพียงแค่วัสดุเกรดพรีเมียม ที่มอบความพึงพอใจด้านความงามเท่านั้น แต่ยังพิถีพิถันในการเลือกสรรพื้นผิวของวัสดุให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ อย่างลื่นไหล ทั้งระหว่างภายนอกสู่ภายในและฟังก์ชั่นสู่ฟังก์ชั่น เช่น พื้นไม้สัก ที่มาพร้อมเสน่ห์ความงามจากลวดลายและสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ เนื้อไม้ที่แน่น แข็งปานกลาง ยังมอบสัมผัสเนียนละเอียด สามารถนั่งเล่นหรือนอนเล่นได้โดยไร้ปัญหาการกดทับ ในขณะที่พื้นบันไดเลือกใช้วัสดุพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่ยังความสวยงามจากเฉดสีของไม้ธรรมชาติต่อเนื่องกับพื้นปาเก้ต์ไม้สักอย่างกลมกลืน