นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ รวมไปถึงห่วงโซ่อุปาทานของการดำเนินธุรกิจทั้งหมด บริษัทจึงให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

  1. ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ที่จะทำให้ลูกบ้านภายในโครงการสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
  2. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการอย่างรัดกุม โดยการกำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
  3. ศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับพื้นที่รอบข้าง
  4. จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมาตรการติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ