การจัดการสิ่งแวดล้อมที่โรงงานพรีคาสท์ จ.นครปฐม

การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงาน บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด ได้คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

  • ปรับปรุง Layout จุดเปิด/ปิดไฟ ภายในโรงงาน ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • ปรับปรุงอาคารให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
  • ออกแบบระบบเปิด/ปิดด้วยสวิทซ์อัตโนมัติ และออกแบบตำแหน่งที่ตั้งสวิทซ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้อาคารในการเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  1. เปลี่ยนชนิดของหลอดไฟส่องสว่างในเส้นทางหลัก จากสปอร์ตไลท์เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,702 กิโลวัตต์ต่อปี (พิจารณาการใช้งาน 6 ชั่วโมงต่อวัน) เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 7,125.82 kgCO2e ต่อปี
  2. นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้หลอดไฟส่องสว่าง โดยทดลองติดตั้งเพื่อใช้งานเบื้องต้น 4 จุด โดยสามารถให้แสงสว่างในเวลากลางคืนได้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน

โรงงาน บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด ได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยได้มีการบริหารจัดการน้ำ

  • ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้อยลง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนการทำความสะอาดในกระบวนการผลิต

จากตารางแสดงปริมาณน้ำที่ใช้ในโรงงาน พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต เนื่องจากเดิมน้ำที่ใช้ในส่วนสำนักงานโรงงานเป็นน้ำประปาหมู่บ้าน เมื่อเกิดภาวะแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในหมู่บ้าน ผู้บริหารของฝ่ายโรงงานจึงพิจารณาระงับการใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน และมาใช้น้ำบาดาลทดแทน อีกทั้งน้ำที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์การโม่ปูนเดิมจะนำน้ำจากลำคลองมาล้างทำความสะอาดแต่น้ำในลำคลองแห้ง จึงต้องนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย จึงเป็นผลให้การใช้น้ำสูงมากขึ้นกว่าปกติ

โรงงาน บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด บริษัทในเครือ ได้คำนึงถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

  • จัดให้มีการปรับปรุงระบบการบรรทุกใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักการบรรทุกได้เพิ่ม โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • คิดค้นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่าเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการใช้ A-Frame และ Rack ในการส่งสินค้า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุก และยังลดปริมาณการใช้ไม้หมอน ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้