เนอวานา ไดอิ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส ไปพร้อมกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายในด้านต่างๆ ดังนี้

  • จำนวนการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร จำนวน 0 เหตุการณ์
  • จำนวนการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร จำนวน 0 เหตุการณ์
  • จำนวนการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมภายในองค์กร จำนวน 0 เหตุการณ์
  • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR.) น้อยกว่า 40