บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยตรง (CSR in Process) และการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร (CSR after Process) ควบคู่กันไป เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: sSDGs)

โดยในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1. ด้านสังคม

โครงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Beyond Service

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ Beyond Service ซึ่งเป็นการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเนอวานา ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการรฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ในบ้านและรถยนต์ส่วนตัวให้กับลูกบ้านของเนอวานา

บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนี้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โครงการ Eco-Bricks "อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ Eco-Bricks ร่วมกับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นการส่งเสริม และรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะทั่วไปในสำนักงาน เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม หลอด มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติก เพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างแทนอิฐ โดยการประสานแต่ละขวดเข้าด้วยกันด้วยแล้วฉาบปูน หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น โดยระยะเวลาโครงการอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563