NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN
“เราเองได้ปรับเปลี่ยน และใส่แนวคิด การพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริโภคอยู่เสมอ”

ในปี2564 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากเริ่มมีการใช้วัคซีนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมผู้บริโภคบางอย่างปรับเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน แนวโน้มการ Digital Disruption ที่ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น ในทุก ๆ อุตสาหกรรม เห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมาก เราเองได้ปรับเปลี่ยนและใส่แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในการพัฒนาสินค้า หรือการพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในบริบทของ “Quality of Growth”

Aiming at “Quality of Growth”

วันนี้เราได้กลับมาเดินในเส้นทางที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “การเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน”ถึงแม้ว่าโควิด-19 จำส่งผลให้กระบวนการพัฒนาในเชิงนี้ล่าช้าไปบ้าง ด้วยโมเดล การดำเนินธุรกิจของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบ ธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ พวกเราเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยลดความผันผวนของรายได้และกำไร และเป็นทางเลือก ของการอยู่อาศัยสำหรับลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

Driving for Sustainability

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้เราได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET” ให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือThailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างประจำปี2564 เป็นปีแรก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาก็ตาม ซึ่งเป็นนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืน สังคมที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

Good Corporate Governance Upholding

ที่ผ่านมาเราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรของ เราในด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านการปรับใช้นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงาน และที่สำคัญคือการมีคณะกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญในการชี้แนะองค์กรของเราบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง

เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” ถึง 4 ปีติดต่อกัน การจัดอันดับเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทฯ ที่จะดำรงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งล้วนได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริษัท และคณะกรรมการบริษัท ผมขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พวกเราขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวิเชียร เจียกเจิม

ประธานกรรมการบริษัท