NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

วิสัยทัศน์

สร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต

พันธกิจ

01
เราจะเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ
02
เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และทางเลือกของการอยู่อาศัยแบบครบวงจร
03
เราจะเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
04
เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างผลตอบแทนกลับสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พฤติกรรมหลัก

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
ทำงานอย่างประณีตด้วยใจที่มุ่งมั่น
รับผิดชอบต่องาน ต่อคำมั่นสัญญา
มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ