NVD 2.18 บาท +0.04 (1.87%)
EN
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565