NVD 2.62 บาท +0.16 (6.50%)
EN
นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช
นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการ
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจิรเดช นุตสถิตย์
นายจิรเดช นุตสถิตย์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายวิเชียร เจียกเจิม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน