NVD 2.62 บาท +0.16 (6.50%)
EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
หุ้นเพิ่มทุนของ NVD เริ่มซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ NVD
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NVD-W1 (F53-5)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ NVD
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนที่ 2/2)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนที่ 1/2)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ NVD
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1