NVD 2.86 บาท -0.04 (-1.38%)
EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเรื่องกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แต่งตั้งกรรมการอิสระ แต่งตั้งกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท(แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO (เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเรื่องกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แต่งตั้งกรรมการอิสระ แต่งตั้งกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 กันยายน 2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย(แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย