NVD 2.06 บาท - (-%)
EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปข้อสนเทศ NVD-W3
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปข้อสนเทศ NVD-W2
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NVD-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NVD-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2565