NVD 2.14 บาท -0.04 (-1.83%)
EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)(แก้ไข_หมายเหตุ)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
หุ้นเพิ่มทุนของ NVD เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่(แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565