NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,374
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
36.14

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,518
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา 366,444,333 26.54
2.  นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล 363,994,759 26.36
3.  นาง วัฒนา สมวัฒนา 94,079,776 6.81
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,685,200 4.61
5.  นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร 54,965,340 3.98
6.  น.ส. ลักษมี ปิยะสมบัติกุล 48,421,000 3.51
7.  นาย คณธัช ปิยะสมบัติกุล 48,321,000 3.50
8.  นาย ฐานิศร คูสุวรรณ 36,463,729 2.64
9.  น.ส. จิดาภา แตรตุลาการ 23,516,200 1.70
10.  น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร 21,537,800 1.56
11. อื่นๆ 263,243,285 19.06
รวม 1,380,600,017 100.00