NVD 2.40 บาท -0.06 (-2.44%)
EN

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลกระทบและความคาดหวังต่อบริษัทฯ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารและพนักงาน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • Digital Signage: สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กร บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน
 • Line: สื่อสารกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
 • E-mail: sutthichai@ nirvanadaii.com ช่องทางสำหรับการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร
 • Yammer: แอพพิเคชั่นสำหรับใช้แจ้งข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆ ภายในองค์กร
 • การประชุมรายไตรมาส เพื่อพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และในวันสำคัญต่างๆ
 1. ประกันสุขภาพและการประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งพนักงานในระดับตำแหน่งที่เท่ากัน จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
 2. สวัสดิการซื้อที่อยู่อาศัย การได้รับส่วนลดพิเศษ กรณีซื้อบ้าน ทาวเฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียมของบริษัท สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 2 ปี
 3. กองทุน เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออม และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และอายุงานของพนักงาน โดยอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3-7%
 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น Fitness & Sport Club เครื่องแบบพนักงาน เงินรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจำปี การสัมมนาประจำปี วันหยุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิด การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร เป็นต้น
 1. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา
 2. บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณา จากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี
 3. การจัดสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย Fitness & Sport Club เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ
 4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
 5. บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนา ความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่ง หน้าที่ทางการงาน
 6. บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการด้าน สิทธิมนุษยชนการสรรหาว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา โดยจะ พิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานที่ถูกบังคับ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • โทรศัพท์: NVD Contact Center 1787
 • เว็บไซต์: www.nirvanadaii.com
 • Facebook: Nirvana Home
 • จดหมายถึง: ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. ลูกค้าโทรเข้ามา แจ้งซ่อม/ร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นตรงตามมาตรฐานจนเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
 1. Call Center รับเรื่องร้องเรียนแจ้งซ่อม และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีบันทึกรายละเอียดเข้าระบบฐานข้อมูลลูกค้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จสรุปสถิติ เรื่องร้องเรียน แจ้งซ่อม เป็นประจำทุกเดือน นำส่งผู้บริหารของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและการบริการต่อไป
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • โทรศัพท์: NVD Contact Center 1787
 • เว็บไซต์: www.nirvanadaii.com
 • Facebook: Nirvana Home
 • จดหมายถึง: ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. จัดทำคู่มือจรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. การจัดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้านำไปปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส
 2. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์ หรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะดำเนินการติดต่อธุรกิจกับผู้ขายอย่างเคร่งครัด
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • โทรศัพท์: NVD Contact Center 1787
 • เว็บไซต์: www.nirvanadaii.com
 • Facebook: Nirvana Home
 • จดหมายถึง: ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. ชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
 1. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุน
 2. การชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค้ำประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นตามสัญญาเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
 3. เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบ เพื่อร่วมกันดำเนินการหาวิธีป้องกันหรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • รายงานประจำปีของบริษัท
 • เว็บไซต์ www.nirvanadaii.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
 • E-mail: ir@nirvanadaii.com
 • จดหมายถึง: ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามมาตรฐาน AGM Checklist
 2. จัดประชุมในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้สะดวก
 3. การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 4. ไม่จำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
 5. มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
 6. บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้น
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุด
 2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ และรายงานข้อมูลอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง
 3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
 4. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การสื่อสาร และช่องทาง ความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • โทรศัพท์: NVD Contact Center 1787
 • เว็บไซต์: www.nirvanadaii.com
 • Facebook: Nirvana Home
 • จดหมายถึง: ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงาน (CSR IN PROCRESS) เช่น โครงการจ้างงานผู้พิการ และโครงการสนับสนุนสินค้าชุมชน
 2. ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการทำงาน (CSR AFTER PROCRESS) เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เช่น โครงการจิตอาสาร่วมปลูกป่า โครงการอาสาพัฒนาชนบท และการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานก่อสร้าง ร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็ก
 3. จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative และ SDGs
 1. บริษัทฯ ดำเนินการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน