NVD 2.86 บาท -0.04 (-1.38%)
EN

การสร้างความพึงพอใจและให้ความใส่ใจในลูกค้าเสมอมา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย มาตรฐานสินค้าต่างๆ อย่างครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Process) ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืนในการทำธุรกิจ (Sustainable Growth) และการเติบโตที่ต่อเนื่องมั่นคง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จนเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ายอมรับ

นอกจากนี้ยังมีการรับนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร นำมาประยุกต์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาสินค้าให้เป็น Partnership ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่หัวใจสำคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า บริษัทฯ จึงเน้นการ “ใส่ใจลูกค้า” มาโดยตลอด เน้นการสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าร่วมกันให้กับสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทำให้องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

การพัฒนากระบวนการทำงาน 3 ด้าน

1. NVD Process

 • นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete ที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างบ้าน
 • นวัตกรรมการจัดการใน Supply Chain Management ที่เป็นกระบวนการตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน เพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2. NVD Service

 • Contact Center 1787 การรับข้อร้องเรียนต่างๆ และพัฒนาการให้บริการซ่อมแซม งานนัดตรวจสอบ ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน
 • บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่าน www.nirvanadaii.com มีบริการในลักษณะ Online
 • การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า CRM
 • การให้ความรู้และแนะนำการบริหารจัดการนิติบุคคล รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. NVD Products

 • ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน และตรงใจลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม เช่น สุขภัณฑ์ Design พร้อมตู้เก็บของ บันไดสำเร็จรูป วงกบประตูหน้าต่างสำเร็จรูป
 • การยกระดับการออกแบบสู่ Timeless Design จึงเกิดขึ้นในบ้านเนอวานา ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมที่ใช้วัสดุและเทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้าง เช่น นวัตกรรมสีทาภายนอก Self-Cleaning เพื่อปกป้องให้บ้านมีความสวยงามคงทนโดยไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยในระยะยาว กระจก Low-E ช่วยให้บ้านเย็น และการออกแบบฟังก์ชันใช้สอยที่มีความยืดหยุ่นพอดีกับไลฟ์สไตล์และจังหวะชีวิตของคนในแต่ละช่วงวัย
 • จัดโครงการ NVD Design for Sustainable มีการประกวดผลงานของนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมใรมหาวิทยาลัยชั้นำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเสนอแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ แนวสูง เพื่อนำแนวคิดในรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ มาต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นกุญแจขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรม และรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ๆ การบริหารนวัตกรรมอย่างเป็นระบบจะมีส่วนในการสร้างประโยชน์ ดังนี้

 • การเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้และกำไรจากนวัตกรรม
 • นำไปสู่ความคิดใหม่ๆ และการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขององค์กร
 • ช่วยในการคาดการณ์มูลค่า จากความเข้าใจที่ดีในด้านความต้องการและความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ในอนาคต
 • ช่วยค้นหาและลดความเสี่ยง
 • กระตุ้นให้เกิดการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ขององค์กร
 • สร้างมูลค่าจากความร่วมมือกับคู่ค้าด้านนวัตกรรม
 • กระตุ้นภาวะความเป็นผู้นำสำหรับนวัตกรรมและกลยุทธ์
 • มีการวางแผนสำหรับความสำเร็จทางนวัตกรรม
 • มีปัจจัยส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรม
 • การประเมินการปฏิบัติทางด้านระบบการจัดการนวัตกรรม
 • การปรับปรุงระบบการจัดการนวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างด้วยการใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมาตรฐานที่เหนือกว่า ดังนี้

 • ระบบหลังคา Asphalt Shingles เกรดพรีเมียมที่มีความทนทานสูง แต่มาพร้อมน้ำหนักที่เบากว่ามาก จึงลดภาระให้แก่โครงสร้าง อีกทั้งยังดูดซับแรงกระแทก ลดปัญหาการแตกหัก และลดปัญหาเสียงฝนตกกระทบรบกวนได้อย่างดี ที่สำคัญ หลังคา Asphalt Shingles นี้ ปัจจุบันได้มีการ พัฒนาให้มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลังคาชนิดอื่น ไม่สะสมความร้อน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนตามธรรมชาติ (Passive Ventilation) จึงช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอีกด้วย สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ อีกด้วย
 • การเลือกใช้ Prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นชนิดคอนกรีตที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความทนทานสูง อาทิ อาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างรถไฟฟ้า หรือสะพานคอนกรีต อีกทั้งยังผ่านการผลิตด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ที่ผ่านประสบการณ์ ในการ สร้างบ้านในพื้นที่ที่เผชิญสภาวะแวดล้อมรุนแรงทั้งแผ่นดินไหวหรือพายุขนาดใหญ่ การคำนวณในการออกแบบจึงแม่นยำทุกจุด นอกจากนี้ ยังมองความงามที่เรียบเนียน ไร้รอยตำหนิจากคุณภาพแรงงานฝีมืออีกด้วย
 • ประตูบ้านและกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM อีกหนึ่งมาตรฐานจากญี่ปุ่นที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาเพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี ที่สุดด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมการฟีเจอร์ที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากการดีไซน์ที่ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตัวระบายน้ำที่กรอบล่าง ป้องกัน น้ำล้นเข้าสู่ตัวบ้าน ระบบล็อกมอบความอุ่นใจถึง 3 ชั้น ป้องกันการล็อกไม่สนิท ป้องกันการงัดจากฝั่งนอกบ้าน และระบบล็อกเสริม นอกจากนี้ยังสามารถต้านทานแรงลม ป้องกันอากาศรั่วไหล และป้องกันเสียงเข้าได้อีกด้วย
 • Low Emission Glass นวัตกรรมกระจกไฮเอนด์ที่เลือกใช้เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัวบ้าน ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อประสบการณ์การ อยู่อาศัยที่ดีที่สุด Low-E Glass มีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ำ มีการพัฒนาคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เกินกว่าครึ่ง ป้องกัน ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ในขณะเดียวกันก็เก็บกักความเย็นภายในไม่ให้ไหลออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องติดฟิล์มหรือย้อมสีใดๆ Low-E Glass จึงยอมให้แสงผ่านเข้าบ้านสูงสุดถึง 98% บ้านจึงสว่าง โปร่งโล่งด้วยแสงธรรมชาติ นำวิวสวนสวยเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างชัดเจนและเต็มตา
 • การเลือกวัสดุปูพื้นสำหรับบ้าน Nirvana BEYOND ไม่เพียงแค่วัสดุเกรดพรีเมียม ที่มอบความพึงพอใจด้านความงามเท่านั้น แต่ยังพิถีพิถันในการเลือกสรรพื้นผิวของวัสดุให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ อย่างลื่นไหล ทั้งระหว่างภายนอกสู่ภายในและฟังก์ชั่นสู่ฟังก์ชั่น เช่น พื้นไม้สัก ที่มาพร้อมเสน่ห์ความงามจากลวดลายและสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ เนื้อไม้ที่แน่น แข็งปานกลาง ยังมอบสัมผัสเนียนละเอียด สามารถนั่งเล่นหรือนอนเล่นได้โดยไร้ปัญหาการกดทับ ในขณะที่พื้นบันไดเลือกใช้วัสดุพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่ยังความสวยงามจากเฉดสีของไม้ธรรมชาติต่อเนื่องกับพื้นปาเก้ต์ไม้สักอย่างกลมกลืน