NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน ในทุกรูปแบบ โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้

 • ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาในการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 • ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคล ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน หรือผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงกระบวนการอื่นที่เกี่ยว ข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • จัดให้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าทางธุรกิจ โดยระบุไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน
 • จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 • จัดให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
ความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นที่มีต่อเนอวานา ไดอิ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลเสียด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงประกาศชัดว่าเราจะดำเนินธุรกิจ และบริหารองค์กรโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรธุรกิจ ที่ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือศัตรูตัวฉกาจที่บั่นทอนความก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติ

โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการออกมาตรการการป้องกันการทุจริต กำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการสื่อสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กร รวมถึงต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดทำมาตรการ ตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที ได้มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

บริษัทฯ มีการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนมีความตระหนึกถึงโทษและอันตรายของการคอรัปชั่น โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร และจัดอบรมให้ความรู้ร่วมถึงจัดทำ workshop ตั้งแต่ระดับ Operator – Management จำนวน 30 คน

บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บรหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า พร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมาตรการคุ้มครองกับบุคคลที่แจ้งเบาะแสทุจริตคอรัปชั่น โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการตรวจสอบให้ทราบ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ขั้นตอนแนวทางจัดการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ

 1. รับเรื่องและตรวจสอบข้อมูล เพื่อคัดแยกประเภท
 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 3. ตัดสินความผิด
 4. ลงโทษ
 5. สื่อสารประชาสัมพันธ์
 6. ดำเนินคดีเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
 7. รายงานผลต่อคณะกรรมการ
 8. ปิดเคส
E-mail: sd@nirvanadaii.com
Telephone: 02-105 6789
Address: เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230