NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง บริษัทฯมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา แนะนำ หรือติชม ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

01
ช่องทางในการแจ้งปัญหา
  • Call Contact Center 1787
  • www.nirvanadaii.com
  • Facebook: Nirvana Home
  • เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
02
บันทึกรายการร้องเรียน/แจ้งซ่อม
  • รายการร้องเรียน/แจ้งซ่อมทุกรายการจะถูกบันทึกเข้าระบบ Customer Care Service
  • ทำการนัดหมายเพื่อเข้าตรวจสอบ และประเมินรายการเบื้องต้น
03
ตรวจสอบและประเมินรายการ
  • เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมิน รายการ ผลกระทบ และกำหนดวันนัดหมายเข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม
04
ดำเนินการเข้าแก้ไข/ซ่อมแซม
  • เข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมตามวันนัดหมาย จนแล้วเสร็จ
05
ประเมินความพึงพอใจ
  • โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า หรือ ผู้ที่ร้องเรียน บันทึกคะแนน ประเมินผล และนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปพัฒนา งานบริการต่อไป
06
รายงานสรุป
  • จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียน และ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือ ผู้ร้องเรียน นำเสนอต่อผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา คุณภาพสินค้าและงานบริการต่อไป
จำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563
ลำดับ รายการผลกระทบที่ได้รับ จำนวน (เรื่อง)
1 ชุมชนรอบข้าง/พื้นที่รอบข้างได้รับความเสียหาย -
2 มลภาวะทางเสียง 1
3 มลภาวะทางอากาศ -
4 ปัญหาขยะ และของเสียจากการก่อสร้าง -
5 มลภาวะทางน้ำ -
รวม 1