NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

การจ้างงาน

บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้เหมะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดการจ้างงานอื่นๆที่จำเป็น โดยเคารพและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยกระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน จะมีผู้สัมภาษณ์อย่างน้อย 3 คน เพื่อคัดสรรผู้มีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานนั้นๆ

แนวทางปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก

แนวทางปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างบ้านในโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย ทั้งพนักงานของบริษัทเอง และแรงงานของผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การบังคับ หรือ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยบริษัทฯ มีกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกของโครงการระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

1. ห้ามการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

  • โครงการไม่อนุญาตให้มีการเข้า-ออกของแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เช่น ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ไม่มีใบแทนใบอนุญาตการทำงานชั่วคราว
จำนวนพนักงานที่เข้าใหม่ จำแนกตามระดับ และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ระดับ ชาย หญิง ประจำ สัญญาจ้าง รวม
O 1 1 0 2 2
SO 0 2 1 1 2
AM 1 1 1 1 2
M 1 0 1 0 1
SM O 1 1 0 1
3 5 4 4 8
ข้อมูลสถิติการลาออกของพนักงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ระดับ ชาย หญิง ประจำ สัญญาจ้าง รวม
O 7 5 12 0 12
SO 7 7 14 0 14
AM 1 5 6 0 6
M 2 1 3 0 3
SM 2 0 2 0 2
AVP 1 1 2 0 2
SVP 1 0 1 0 1
EVP 1 0 1 0 1
22 19 41 0 41
  • โครงการทำการตรวจสอบแรงงานทั้งเข้าและออกโครงการทุกครั้ง และอนุญาตให้เฉพาะแรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสามารถเข้าทำงานในโครงการได้

2. การตรวจสอบการเข้าออกของแรงงานในโครงการ

  • แรงงานที่เข้า-ออกโครงการ จะต้องมีบัตรแสดงตนตามที่บริษัทฯ กำหนดจากโครงการทุกครั้ง
  • แรงงานจะต้องพกบัตรประจำตัวทุกครั้ง กรณีที่มีการสุ่มตรวจ ถ้าแรงงานไม่พกบัตรฯ จะไม่อนุญาตให้ทำงาน พร้อมแจ้งหัวหน้างานพร้อมสั่งหยุดงาน และจะสามารถดำเนินงานได้เมื่อนำบัตรมาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการ

จำนวนพนักงานของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และในเครือ

กลุ่มงาน / สายงาน / หน่วยงาน ชาย หญิง จำนวนรวม (คน)
กลุ่มงานเจ้าหน้าที่บริหาร 31 30 61
กลุ่มงานธุรกิจ 1 10 16 26
กลุ่มงานธุรกิจ 2 15 21 36
กลุ่มงานธุรกิจ 3 36 23 59
กลุ่มงานการเงิน 11 22 33
รวมทั้งหมด 103 112 215

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานบริษัทฯทุกคนเป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้น พนักงานทุกคนจะไม่ถูกเลิกจ้าง เว้นแต่จะมีการกระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎระเบียบการทำงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มนำการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามาใช้กับพนักงานทั้งองค์กรประกอบไปด้วยตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ ขีดความสามารถ (Competency) โดยได้นำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ ทางด้านการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น

บริษัทฯ มีช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การคุ้มครองกับพนักงานที่ร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานตามกฎหมายที่กำหนด โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบโดยตรง โดยมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางที่ 2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Vichien.je@nirvanadaii.com

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดูแล รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล และนําส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อดําเนินการสอบสวน ภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาการดําเนินการข้อร้องเรียนต่อไป

  • ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จําเป็นจะต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
  • บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการดําเนินการ หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนําข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี