NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการทำงาน และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • บริษัทฯ ถือว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
 • บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างสูงสุด
 • บริษัทฯ จะพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานและลูกจ้างตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเคร่งครัด
 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ระเบียบปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วน มีการนำไปปฏิบัติตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดังนี้

1. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประสัญญา (TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ โดยหลักๆ มีดังนี้

 • กำหนดให้มีการจัดทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง
 • กำหนดให้จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง, ห้ามเข้าพื้นที่, บังคับสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น
 • กำหนดให้ระบุชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อสร้าง
 • บริเวณพื้นที่อันตรายภายในเขตก่อสร้าง จะต้องกั้นพื้นที่การทำงานด้วยธงขาว-แดง หรือ วัสดุอื่นๆ ให้มองเห็นได้ชัดเจน ตามความเหมาะสมของพื้นที่
 • จัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง เช่น กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เพื่อเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเช็คสภาพความพร้อมในด้านร่างกาย เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ความเสี่ยงในงานที่จะทำ และเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญในระหว่างการทำงาน
 • มาตรฐาน ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว ภายในโครงการก่อสร้าง
 • จัดให้มีจุดสูบบุหรี่อย่างชัดเจน และเพียงพอ ห้ามมิให้สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่จัดเตรียมให้และบริเวณพื้นที่ทำงาน
 • กำหนดให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะการทำงานที่กำหนดให้เป็นอย่างน้อย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำที่พัก/จุดรับประทานอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการก่อสร้าง
  • จัดให้มีห้องสุขาที่เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการก่อสร้าง

2. การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

ในการวางแผนการป้องกัน แก้ไข หรือส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้มีระเบียบการดำเนินการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ ครอบคลุมในส่วนของพนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการนำมาทวบทวน สื่อสาร และป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

 • บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายที่ส่งผลต่อทางร่างกาย และสภาพจิตใจของพนักงาน
 • บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกับข้อกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บริษัทฯ มีการตรวจสอบการทำงานอยู่สม่ำเสมอ ตัวอย่าง เช่น กิจกรรม Site Walk โดยมีผู้บริหารโครงการเป็นผู้นำตรวจ
 • บริษัทฯ มีการนำหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน ใส่ในการประชุมโครงการก่อสร้างประจำสัปดาห์ เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อสร้าง
 • บริษัทฯ มีการสุ่มตรวจที่พักคนงานของผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย
 • บริษัทฯ ได้จัดทำกฏระเบียบ,มาตรฐานการทำงาน และ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย แปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษาให้กับแรงงานได้ศึกษาและทำความเข้าใจ
 • บริษัทฯ จัดทำชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างเคียงกับโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ชุมชนเกิดทัศนะคติที่ดีต่อโครงการ และได้รับความสนับสนุนที่ดีในอนาคต
 • บริษัทฯ มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัทฯ มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในหลายช่องทาง อาทิ E-Mail บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Yammer ให้กับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่
 • บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้
 • บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนั้นๆ และเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
 • บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย ให้มีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติในโครงการก่อสร้าง
 • บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพติด พนักงาน ผู้รับเหมา จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออาชญากรรม
 • บริษัทฯ มีการตรวจสภาพแวดล้อมทั้งในสำนักงานและโครงการก่อสร้าง เพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงาน

ภาพตัวอย่าง การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • กิจกรรม Safety Talk และการทำกิจกรรม Site Walk เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
 • การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงขั้นต้นภายในโครงการก่อสร้าง

เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับของตน สามารถนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในส่วนงาน รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานหรือองค์กรให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านความปลอดภัยภายขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีพนักงานได้รับการอบรมแล้วทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 36 คน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร (จป.บริหาร) 30 คน
 • คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) 12 คน
 • อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 55 คน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้พนักงาน มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน โดยหน่วยงานที่ได้รับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน โดยมีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 26 คน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) และมาจาการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจำนวน 7 คน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 4. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 5. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 7. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติืหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 9. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี จึงจัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการกำหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสม และครอบคลุมกับทุกสภาพการทำงานของพนักงาน เช่น พนักงานไซต์งานก่อสร้างที่อาจได้รับผลอันเกิดจากฝุ่นละออง ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากป้องอันตรายจากฝุ่นละอองให้กับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พนักงานโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรเสียงดัง บริษัทฯ ได้บังคับให้พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ear plug หรือ ear muff เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่อันตรายดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้พนักงานประจำสำนักงานใหญ่เข้าร่วม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” กับบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ณ อาคารซันทาวเวอร์ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team ; ERT) ดังนี้

1. หัวหน้าทีมฉุกเฉิน ทำหน้าที่

 • เป็นผู้ตัดสินใจ และมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติดำเนินการในทุกขั้นตอนของการระงับเหตุฉุกเฉิน
 • เป็นผู้แจ้งและสั่งการให้หัวหน้าทีมอพยพ นำทีมสมาชิก (พนักงาน) ให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน
 • รายงานผลการดำเนินการให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบเมื่อเกิดเหตุ

2. หัวหน้าทีมอพยพ 1 ทำหน้าที่

 • เป็นหัวหน้าทีมอพยพประจำบริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีมฉุกเฉิน
 • ให้ข้อมูล รายละเอียดการระงับเหตุเบื้องต้น ในพื้นที่เกิดเหตุให้กับสมาชิก(พนักงาน) และประสานงานวางแผนระงับเหตุร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกที่มาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
 • เป็นผู้นำสมาชิก(พนักงาน) ในทีมอพยพออกไปตามทางออกฉุกเฉิน โดยถือธงหนีไฟนำไปสู่จุดรวมพล
 • ตรวจนับรายชื่อสมาชิก ณ จุดรวมพล และรายงานต่อผู้บริหารการอพยพประจำชั้น

3. หัวหน้าทีมอพยพ 2 ทำหน้าที่

 • ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าทีมอพยพ 1 กรณีไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ให้ข้อมูล รายละเอียดการระงับเหตุเบื้องต้น ในพื้นที่เกิดเหตุให้กับสมาชิก(พนักงาน)และประสานงานวางแผนระงับเหตุร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกที่มาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

4. สมาชิกประจำทีม ทำหน้าที่

 • ปฏิบัติตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
 • ติดตามผู้นำธง อพยพไปสู่จุดรวมพล
 • รายงานตัวเมื่อถึงจุดรวมพล และช่วยหัวหน้าทีมอพยพตรวจสอบว่ามีผู้อื่นติดค้าง ไม่มารายงานตัวหรือไม่
 1. สามารถประเมินสถานการณ์ และระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ และผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้ว
 2. ทราบเส้นทางการมุ่งสู่ทางออกฉุกเฉิน และจุดรวมพลของบริษัทฯ
 3. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บเบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี เพื่อให้หัวหน้าทีมอพยพ ได้ทำการซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง รวมถึงพนักงานทุกคนได้รู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รู้จักทางหนีไฟของชั้นที่ตนเองปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการทดสอบระบบรองรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

 1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ภายในโครงการก่อสร้างและสำนักงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉินและสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 2. จัดให้มีป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Sign) ตามพื้นที่อย่างเหมาะสม เพียงพอ
 3. จัดให้สถานที่ที่ทำงาน มีทางหนีไฟที่เข้าถึงได้สะดวก เหมาะสมและไม่ถูกกีดขวาง
 4. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System) ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน
 5. มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุอย่างสม่ำเสมอ
 6. จัดให้มีหัวหน้าทีมอพยพประจำจุดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุ
 7. จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละฝ่าย
 8. จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ได้รับการอบรมการใช้งานถังเพลิง และวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น
 9. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน การอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้นำผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาที่สำคัญ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเสมอมา

ปี 2561 2562 2563
จำนวนพนักงานและผู้รับเหมา (เฉลี่ย/ปี) 1,393 1,131 1,562
จำนวนอุบัติเหตุที่พบ 25 17 40
จำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 13 10 8
จำนวนวันทำงานที่สูญเสีย 23 18 14
I.F.R 0.37 0.35 0.21
I.S.R 0.67 0.62 0.36